Dachaidh nan sàr-phrògraman LibreOffice

Leudachain

A bharrachd air na feartan a tha am broinn LibreOffice o thùs, tha na mìltean de leudachain ri fhaighinn saor an-asgaidh. 'S e prògraman beaga a bharrachd a tha anns na leudachain a bheir dhut comasan a bharrachd. Can gu bheil thu a' sgrìobhadh aiste 's dearbhair-litreachaidh airson na Frangaise a dhìth ort - gheibh thu sin mar leudachan. 'S fhiach e sùil a thoirt mun cuairt, tha iad cho pailt ris a' mhòine!

Tha dà phrìomh-làrach ann far am faigh thu iad:

Ma tha thu air tòir feadhainn a tha gu sònraichte airson na Gàidhlig (no anns a' Ghàidhlig co-dhiù), feuch iad seo: